آمار بازدید کنندگان
تعداد بازدید مطالب
16510
نظرسنجی

میزان رضایت شما از خدمات این بیمه چقدر است ؟

خیلی زیاد - 83.3%
زیاد - 16.7%
متوسط - 0%
کم - 0%
خیلی کم - 0%

آیین نامه معاملات

آئين‌نامه معاملات شركت‌هاي سهامي بيمه‌ ايران، آسيا، دانا و البرز

فصل اول- كليات

ماده 1- دامنه شمول:

كليه معاملات شركت اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (به استثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود) براساس مفاد اين آيين‌نامه انجام مي‌پذيرد.

تبصره- فروش كالا و خدماتي كه مستقيما توسط شركت توليد و ارائه مي‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين مي‌گردد از شمول اين آيين‌نامه مستثني مي باشد.

ماده 2- تعاريف:

عباراتي كه در آيين نامه به كار برده شده، به شرح زير تعريف مي‌شوند:

الف- مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذاري مي‌شود.

ب- مناقصه‌گزار: شركت بيمه، كه مناقصه را برگزار مي‌نمايد.

ج- مناقصه‌گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي‌كند.

د- كميته فني بازرگاني : هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت دار كه از سوي مديرعامل شركت انتخاب مي‌شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهده مي‌گيرد.

ﻫ - ارزيابي كيفي مناقصه‌گران عبارت است از ارزيابي توان اتحاد تعهدات مناقصه‌گران كه از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود.

و- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها، فرآيندي است كه در آن مشخصات، استاندادها، كارآيي، دوام و ساير ويژگي‌هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي‌شوند.

ز- ارزيابي مالي: فرآيندي است كه در آن مناسب ترين قيمت مندرج در ماده (19) اين آيين‌نامه از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود.

ح- ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي اسناد از لحاظ كامل بودن و تكميل امضاء و نيز خوانا و غير مشروط بودن پيشنهاد قيمت.

ط- انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طريق زير تعيين مي‌شود:

1. اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.

2. انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.

ي- برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود.

ماده 3- طبقه‌بندي معاملات:

معاملات شركت از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شود:

1. معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون ريال باشد.

2. معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.

3. معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.

تبصره 1- اصلاح نصاب‌هاي فوق در سالهاي بعد براساس تصويب نامه هيات وزيران انجام خواهد پذيرفت.

تبصره 2- مبناي نصاب در خريد براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي خواهد بود.

تبصره 3- مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط به انتخاب مديرعامل شركت يا مقام مجاز از طرف وي مي‌باشد.

تبصره 4- مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند به نصاب پايين‌تر بده شود.

ماده 4- طبقه‌بندي انواع مناقصات:

الف- مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

1-مناقصه يك مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود.

2-مناقصه دو مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه به تشخيص شركت، بررسي فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي‌كند و براساس مفاد ماده (18) اين آيين‌نامه برنده مناقصه تعيين مي‌شود.

ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زير طيقه‌بندي مي‌شود:

1-مناقصه عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه‌ از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.

2-مناقصه محدود: مناقصه‌اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت مديرعامل، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيتدار (براساس ضوايط مندرج در مواد 12 و 26 اين آيين‌نامه) به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.

فصل دوم- سازماندهي مناقصات

ماده 5- كميسيون مناقصه:

الف- كميسيون مناقصه از سه نفر عضو تشكيل مي‌شود كه توسط اعضاي هيات مديره شركت از ميان مديران و يا كارشناسان مطلع انتخاب مي‌شوند.

ب- كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند، تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

ج- در مناقصات دو مرحله‌اي كميسيون مناقصه با حضور مديرعامل تشكيل مي‌شود.

ماده 6- وظايف كميسيون مناقصه:

اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است:

الف- تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب- بررسي پيشنهادهاي مناقصه‌گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي)

ج- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه .

د- ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي.

ﻫ - تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق مواد 18 و 19 اين آيين نامه).

و- تنظيم صورتجلسات مناقصه.

ز- تصميم‌گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه.

ماده 7- هيات رسيدگي به شكايات:

به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و شركت هيات رسيدگي طبق مقرراتي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تشكيل مي‌گردد.

فصل سوم- برگزاري مناقصات

ماده 8- فرآيند برگزاري مناقصات:

فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:

الف- تامين منابع مالي

ب- تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي عمومي يا محدود)

ج- تهيه اسناد مناقصه

د- ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در صورت لزوم

ﻫ - فراخوان مناقصه

و- ارزيابي پيشنهادها

ز- تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

ماده 9- تامين منابع مالي:

الف- انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن است كه شركت به نحو مقتضي نسبت به پيش‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.

ب- موضوع پيش‌بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي شركت قيد و تعهد شود.

ماده 10- روش‌هاي انجام مناقصه:

مناقصه به طرق زير انجام مي‌شود:

الف- در معاملات كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.

ب- در معاملات متوسط، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تامين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تائيد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تائيد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت مي‌شود.

تبصره- چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز و يا مامور خريد واحد باشد امضاي وي به منزله امضاي مسئول واحد تداركاتي است.

ج- در معاملات بزرگ به بكي از روش‌هاي زير عمل مي‌شود:

1. برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثير‌الانشار

2. برگزاري مناقصه محدود

ماده 11- ارزيابي كيفي مناقصه‌گران

الف- در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، بايد موارد زير لحاظ شود:

1- تضمين كيفيت خدمات و محصولات

2- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر

3- حسن سابقه

4- داشتن پروانه كار يا گواهينامه‌هاي صلاحيت، در صورت لزوم

5- توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم

ب- مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شرح زير است:

1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.

2- تهيه اسناد ارزيابي

3- دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.

4-ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌گران و تبه‌بندي آنها.

5-اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به شركت و امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه)

6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران

ج- در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بايد مفاد آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد رعايت شود.

ماده 12- فراخوان مناقصه:

الف- مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:

1- نام و نشاني شركت

2- نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه

4- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها.

5-مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي‌شود.

ب- فراخوان مناقصه عمر مي‌بايد به تشخيص شركت از    سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.

ج- شركت مي‌تواند علاوه بر موارد نذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا شبكه‌هاي اطلاع‌رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.

د- در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين‌المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون ‍»» حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375»» آگي مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌ها انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.

ماده 13- اسناد مناقصه:

1- نام و نشاني شركت

2- نوع و مبلغ تضمين مناقصه

3- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها

4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار

5- مدت اعتبار پيشنهادها

6-شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استاندارها، نوع، كيفيت و كميت كالا يا خدمات

7- برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا

8- معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران

9- روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آنها

10- متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن

11- صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (16)

12- ساير اسنادي كه به تشخيص شركت لازم باشد.

ماده 14- ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها :

الف- شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به شركت تسليم كنند:

  1. تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها
  2. تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه
  3. دريافت رسيد تحويل پيشنهادها

ب- مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.

ماده 15- شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها:

الف- هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش‌بيني شده باشد، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.

ب- شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت‌ها جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين (پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت‌ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند.

ج- شركت موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي، از پاكت‌ها صيانت نمايد.

د- هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده 16- توضيح و تشريح اسناد:

الف- چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از شركت توضيح بخواهد.

ب- توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه‌گران و همچنين در صورت تشكيل ««جلسه توضيح اسناد»» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) اين آيين‌نامه به طور يكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد.

ماده 17- گشايش پيشنهادها:

الف- پيشنهادهاي مناقصه‌گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي‌شود.

ب- مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:

1-تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، (پيشنهاد دهنگان)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه.

2- بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن.

3- باز كردن پاكت فني بازرگاني.

4-بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله‌اي.

5- تحويل پاكتهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي

6- تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه

7- تحويل پاكتهاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به شركت براي استرداد به ذينفع

ج- در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت‌ها اعلام خواهد شد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكتهاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط شركت صيانت مي‌شود. در مناقصات يك مرحله‌اي، پيشنهادهاي قيمت بلافاصله گشوده و براساس ماده (19) اين آيين‌نامه، مناقصه تعيين مي‌شود.

د- شركت بيمه مكلف است از مناقصه‌گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.

ماده 18- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها:

الف- در مناقصات دو مرحله‌اي، شركت موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.

ب- در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكتهاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده‌اند، گشوده مي‌شود.

ج- هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.

د- پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه‌گراني كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 19- ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه:

الف- هنگام ارزيابي مالي، مناقصه‌گري كه مناسب‌ترين قيمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام مي‌شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثير گذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود.

ب- پس از گشودن پاكتهاي قيمت، چنانچه بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي‌تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي‌كند.

ج- پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم نزد شركت نگهداري و تضمين ساير مناقصه‌گران بازگردانده مي‌شود.

د- در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي ترجيح مناقصه‌گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود.

ماده 20- انعقاد قرارداد:

الف- قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و براي مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشتهاد دهنده دوم مسترد مي‌گردد.

ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، اضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.

تبصره- شرايط مندرج در قرارداد بايستي از نظر ماهيت آن (نوع خدمت يا كالا) كاملا" ماننده شرايط مندرج در مناقصه باشد. همچنين تغيير در مقدار و مبلغ قرارداد نسبت به مقدار و مبلغ مهين شده در مناقصه، حداكثر تا سقف بيست و پنج درصد (25%) مجاز مي‌باشد.

ماده 21- در قرارداد بايد نكات زير قيد گردد:

الف- نام و اقامتگاه متعاملين

ب- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آن

ج- مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله

د- ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئا" يا كلا" تاخير نمايد.

ﻫ- الزام تحويل كالا طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه ممكن و لازم باشد در اين صورت بايد نمونه كالا يا مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نگهداري شود.

و- اقرار برنده مناقصه به اين‌كه از مشخصات كالا يا كار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل يا انجام كار اطلاع كامل دارد.

ز- اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد به ميزاني كه در شرايط مناقصه قيد شده است.

خ- بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن (در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله برآورد و در قرارداد ذكر مي‌شود ولي بهاي كار انجام يافته براساس واحد بهت اختساب و پرداخت خواهد شد).

ط- مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.

ي- ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختماني و باربري و ترتيب استرداد آن براساس شرايط مناقصه.

ك- مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به امور ساختماني و راهسازي و نظاير آن براساس شرايط مناقصه.

ل- اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قاننون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب دي ماه 1337.

م- ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است.

ن- ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد، مشروط بر اين كه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي فروشنده نباشد.

فصل چهارم- مقررات مناقصات

ماده 22- شرايط ارسال اسناد و مكاتبات:

ارسال مكاتبات ي اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (19) اين آيين‌نامه در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد؛ مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.

ماده 23- مستندسازي و اطلاع رساني:

شركت موظف است اطلاعات زير و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه‌اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصه ( در صورت راه‌اندازي آن توسط دولت) ارسال كند.

الف- فراخوان مناقصه

ب- نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.

ج- خلاصه اسناد مناقصه

د- روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و نتايج ارزيابي آنها.

ﻫ- صورتجلسات و نتايج ارزيابي‌ها

و- نام، مشخصات و نحوه اانتخاب برنده با برندگان مناقصه

ماده 24- تجديد و لغو مناقصه:

الف- مناقصه در شرايط زير تجديد مي‌گردد:

1- كم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه.

2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.

3- پايان مدت اعتبار پيشنهادها

4- راي هيات رسيدگي به شكايات

5- بالا بودن قيمت‌ها به نحوب كه توجبه اقتصادي طرح منتفي گردد.

ب- مناقصه در شرايط زير لغو مي‌گردد:

1- نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

2-تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.

3- پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.

4- راي هيات رسيدگي به شكايات.

5- تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تبانب بين مناقصه‌گران .

ج- شركت بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) ايت آيين ‌نامه به آگاهي همه مناقصه‌گران برساند.

ماده 25- نحوه رسيدگي به شكايات:

الف- چنانچه هر يك از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آيين‌نامه اعتراض داشته باشد مي‌تواند به مدير عامل شركت شكايت كند.

ب- شركت بيمه مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند.

ج- در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيات رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و راي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذيصلاح ارجاع مي‌شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد.

ماده 26- نحوه برگزاري مناقصه محدود:

مناقصه محدود با رعايت مواد (4) و (12) در موارد زير برگزار مي‌شود:

الف- وجود فهرست‌هاي مناقصه‌گران صلاحيتدار معرفي شده مراجع ذيصلاح دولتي

ب- وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار كه طبق ماده (11)اين آيين‌نامه حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد.

در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي ««ب»»، ««ج»» و ««د»» ماده 12) اين آيين‌نامه نيست.

ماده 27- ترك تشريفات مناقصه:

در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي شركت به تشخيص هيات ترك تشريفات مناقصه (موضوع ماده 28 اين آيين‌نامه) ميسر نباشد، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح شركت ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا با خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.

ماده 28- تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه:

تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه به شرح زير خواهد بود:

الف- مديرعامل

ب- مدير مالي

ج- يك نفر به انتخاب مجمع عمومي شركت

هيات موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي تشكيل مي‌شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي شركت در مورد تقاضاي ترك متاقصه و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيات با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

د- در اجراي ماده (27) اين آيين‌نامه در صورتي كه مبلغ بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب سه نفري موضوع اين ماده با تائيد هيات مديره مجاز خواهد بود.

ﻫ- در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيات سه نفري موضوع اين ماده منوط به تائيد هياتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبيرهيات)، وزير امور اقتصادي و دارايي و هيات مديره شركت خواهد بود.

ماده 29- موارد عدم الزام به برقراري مناقصه:

در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و شركت مي تواند بدون انجام تشريفات مناقصه مامله مورد نظر را انجام دهد:

الف- خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا مقام مجاز از طرف وي) منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

ب- خريد، اجراه به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت مدير عامل و يا مقام مجاز از طرف وي با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.

ج- خريد اموال منقول و غير منقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ‌هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.

د- تعمير تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين‌آلات صرفا" جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا مقام مجاز از طرف وي با رعايت صرفه و صلاح شركت.

ﻫ- خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي با رعايت مقررات آيين ‌نامه اجرايي مصوب هيات وزيران .

و- خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آنها كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح شركت .

ز- خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص مديرعامل از طرف مناقصه امكان‌پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناسان رشته مربوط كه حسب مورد توسط مدير عامل و يا مقام مجاز از طرف وي انتخاب مي‌شود.

ح- در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه و صلاح شركت.

ط- خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.

فصل پنجم- ترتيب تحويل

ماده 30- كالا يا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئي باشد تحويل آن با گواهي انبار دار يا متصدي مربوط انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط با گواهي انبار دار و نماينده واحد تقاضا كننده و در مورد معاملات عمده با گواهي كميسيوني لااقل مركب از انبار دار يا تحويل گيرنده كار و نماينده واحد تقاضا كننده و نماينده مدير عامل انجام خواهد شد.

ماده 31- در گواهي كميسيون مذكور در ماده 30 اين آيين نامه، بايستي به طور صريح قيد شود كه كالاي مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در قرارداد مي‌باشد و ذيل آن را تمام اعضاء كميسيون تحويل و فرشونده و يا پيمانكار امضاء نمايند و در مورد كالاهايي كه تحويل انبار نمي‌شود، تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوطه را انجام خواهد داد و صورت مجلس مبناي صدور قب انبار و حواله قرار خواهد گرفت.

تبصره – هرگاه بين اعضاء كميسيون تحويل در نوع و مشخصات كالا يا كار مورد تحويل اختلاف نظر باشد، كميسيون تحويل مجددا" با شركت دو نفر از افراد بصير و مطلع به انتخاب مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي تشكيل مي‌شود و نظر اكثريت اعضاي اين كميسيون قاطع خواهد بود.

فصل ششم- مزايده

ماده 32- مزايده در معاملات شركت به طرق زير انجام مي‌شود:

الف- در مورد معاملات كوچك مامور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقق كامل از بهاء، با رعايت صرفه و صلاح شركت معامله را انجام دهد و سند مربوطه را با قيد اينكه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ امضاء كند.

ب- در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زير انجام خواهد شد:

1-اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد به طريقي كه مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي مقتضي بداند به اطلاع عموم برسد.

2-مورد معامله بايد قبلا به وسيله كارشناس منتخب مدبرعامل ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع شود و به خريداري كه بالاترين بهاء را پيشنهاد كند واگذار شود و اگر لااقل به قيمت ارزيابي شده داوطلب خريد پيدا نشود مجددا" بايد ارزيابي شود.

ج- معاملات بزرگ با انتشار آگهي مزايده به عمل خواهد آمد. شرايطي كه طبق آيين‌نامه براي آگهي مناقصه پيش‌بيني شده و همچنين ساير مقرراتي كه در اين اين آيين‌نامه در مورد ترتيب تشكيل كميسيون مناقصه و هيات ترك تشريفات مناقصه و اتخاذ تصميم در كميسيون و هيات مذكور و اجراي تصميم و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد،بايد اجرا شود.

ماده 33- در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا موسسه و يا شركت‌هاي مشروحه زير مقرون به صرفه و صلاح شركت باشد نيازي به برگزاري مزايده نمي‌باشد:

1-موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به موسسات و نهادهاي مذكور باشد.

2- شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره مي‌شوند.

3-شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي‌گردند.

تبصره1- معاملات مربوط به امور بيمه و بيمه‌گري تابع قوانين و آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره2- مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ يا آتش‌سوزي، زلزله، سيل، بيماري‌هاي همه‌گير و ساير مواردي كه به عنوان ضرورت ملي اعلام گردد از شمول اين آيين‌نامه مستثني و تابع مقررات خاصي خواهد بود كه به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد.

فصل هفتم- مقررات مختلف

ماده 34- نحوه رسيدگي به شكايات

الف- چنانچه هر يك از مزايده گران نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آيين‌نامه اعتراض داشته باشد مي‌تواند به مديرعامل شركت شكايت كند.

ب- شركت مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي، موضوع اعلام كند.

ج- در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذيصلاح ارجاع مي‌شود و فرآيند برگزاري مزايده نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد.

ماده 35- دريافت ضمانتنامه بانكي معتبر يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي به عنوان سپرده براي شركت

در مناقصه يا مزايده و يا اخذ تضمين حسن انجام بلامانع است و در هر صورت به تشخيص مدير عامل يا مقام مجاز از طرف وي در هر موقع قابل تبديل به يكديگر مي‌باشد.

اين آيين‌نامه مشتمل بر 35 ماده و 10 تبصره در جلسه مورخ 12/9/85 مجمع عمومي به تصويب رسيد.

اخبار سایت

مدیریت سایت